Hinweis: Sie befinden sich im Archiv des alten Forums von DOPPELADLER.COM. Dieses Forum wird nicht länger betrieben. Es ist nur mehr Lesezugriff möglich.
Sie erreichen das DOPPELADLER.COM FORUM nun unter ...

https://www.doppeladler.com/da/forum/index.phpInfanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Wehrtechnik & Rüstung, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Infanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Beitrag von theoderich » 08. Mär 2016, 11:17

Deutschland-Koblenz: Gewehre

2016/S 047-078129

Bekanntmachung vergebener Aufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit

Lieferauftrag


II.1.4) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:

Scharfschützenwaffe mittlere Reichweite -Gewehr G29-, bestehend aus Gewehr, Ziel- und Zielhilfsmitteln, Zubehör und Munition. Besondere Anforderungen werden an Reichweite, Präzision und Penetrationsleistung gestellt.

Beschaffungsvertrag über die Fertigung und Lieferung von:

  a) 9 Nachweismuster der Scharfschützenwaffe mittlere Reichweite - Gewehr G29 - einschließlich Zieloptik, Zubehör und Munition für die integrierte Nachweisführung. Die integrierte Nachweisführung besteht aus der Qualifikation und der Einsatzprüfung sowie Realisierung der Systemverträglichkeit Waffe/Munition. Mit den Nachweismustern wird in der integrierten Nachweisführung die Eignung des Waffensystems geprüft und festgestellt.

  b) 115 Scharfschützenwaffen mittlere Reichweite - Gewehr G29 , Kaliber 8,6 mm x 70 einschließlich Zieloptik und Zubehör.

Die Lieferung der 115 Scharfschützenwaffen steht unter der Bedingung der erfolgreich durchgeführten integrierten Nachweisführung (Qualifikation und Einsatzprüfung).

Kurzfassung der Konstruktionsmerkmale der Scharfschützenwaffe mittlere Reichweite - Gewehr G29 -:

  — Kaliber 8,6 mm x 70 (zivile Bezeichnung .338 Lapua Magnum (LM) C.I.P.),

  — Funktionsprinzip: Mehrlader-Repetiergewehr für den präzisen Einzelschuss,

  — Feuerarten: Einzelfeuer,

  — Aufbau/Konfiguration: ein Kaliberwechsel wird nicht gefordert,

  — Einsatz in Gebieten mit den Klimakategorien A1-3, B1-3 und C0-2 gemäß STANAG 4370 ohne Einschränkung der Funktionalität,

  — Adaptionsfähigkeit für den in die Bundeswehr eingeführten Nachtsichtvorsatz (NSV) 80.

IV.2.1) Zuschlagskriterien

das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf

  1. Preis. Gewichtung 0,4

  2. Fachtechnischer Anteil. Gewichtung 0,6

V.1) Tag der Zuschlagsentscheidung:

17.12.2015

V.2) Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

V.3) Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

  C. G. Haenel GmbH
  Schützenstraße 26
  98527 Suhl
  DEUTSCHLAND
  Fax: +49 3681 854 201


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Infanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Beitrag von theoderich » 14. Mär 2016, 10:03

UK evolves futuristic soldier vision

The UK Ministry of Defence is looking to turn its future soldier vision (FSV) concept into reality with a £40 million contract expected to be awarded early next year.Nový přístroj pro noční vidění, který byl zařazen do výzbroje AČR, posouvá schopnosti jednotlivce
MUM-14

New night vision, which was introduced in the AČR, pushes the capabilities of the individual
MUM-14


Systémové nasazení

V průběhu posledních let se začaly objevovat u různých jednotek AČR řady nových typů noktovizorů: např. modulární AN/PVS-14, binokulární NVBS-15 nebo AN/PVS-15, vodotěsné AN/PVS-18, nízkoprofilové AN/PVS-21, letecké AVS-9, americké NL-914-B, švýcarské BIG-25 / BIG-35 / Tarsius16 nebo norské GN2. Ani 200 ks nově vyvinuté monokulární verze Kláry – tzv. Monoklára s MKZJO s funkcí auto-gating − nenaplnila představu o novém typu NVG. V logisticky neudržitelné situaci se nakonec AČR v roce 2015 rozhodla pro jednotné řešení pořízením většího množství, tedy 926 kusů, noktovizorů, a to prostřednictvím akviziční agentury NATO – NSPA (NATO Support Agency). Ze 17 variant z celého světa bylo podobně jako před 20. lety vybráno české řešení MUM-14 společnosti PRAMACOM-HT, kterému jako předloha konstrukce slouží stejnojmenný americký systém největšího výrobce přístrojů nočního vidění – společnosti L-3 Warrior Systems. Současně MKZJO českého MUM-14 pochází od holandského výrobce Photonis. Výsledkem je unikátní kombinace, která parametrově na jedné straně přesahuje ryze americké systémy blokované exportním omezením, na druhé straně vychází ze zkušeností nejrozšířenějšího monokulárního noktovizoru AN/PVS-14. V základní verzi je český MUM-14 vybaven MKZJO s funkcí auto-gating a velmi nízkým halo bodem (max. 0,8 mm). O tom, o jak klíčové funkce jde, svědčí skutečnost, že auto-gating byl americkou vládou uvolněn pro AČR až v roce 2014 a halo bod pod hodnotu 0,8 mm nebyl uvolněn doposud a je rezervován pouze pro speciální a letecké aplikace USA. Voják s českým MUM-14 se proto dokáže dobře orientovat i v prostředí asymetrického bojiště, kde není nouze o náhlé světelné zdroje (např. výkonné laserové značkovače, střelba z kulometu, výbuchy, světlomety vozidel, pouliční osvětlení). Hlavní je však skutečnost, že se již nemusí bát o zničení noktovizoru nechtěným zapnutí během dne, což byla častá závada v případě systému Klára.


System Deployment

In recent years there began to appear series of new types of night vision devices in various Army units: eg. the modular AN/PVS-14, binocular NVBS-15 or AN/PVS-15, waterproof AN/PVS-18, low profile AN/PVS-21, aviation AVS-9, American NL-914-B, Swiss BIG-25/BIG-35/Tarsius 16 or Norwegian GN2. Even 200 pieces of the newly developed monocular version Klára. Monoklára with MKZJO and auto-gating function - materialized as the idea of ​​a new type of NVG. In a logistically untenable situation in 2015 the AČR finally opted for a single solution taking larger quantities, i.e. 926 pieces of night vision devices through the NATO acquisition agency - NSPA (NATO Support Agency). Out of 17 variants from around the world like 20 years before was selected the Czech solution MUM-14 of the company PRAMACOM-HT, which serves as the template structure for an eponymous American system of the largest manufacturer of night vision devices - the company L-3 Warrior Systems. At the same time the Czech MUM-14 of MKZJO comes from the Dutch manufacturer Photonis. The result is a unique combination which parameters on the one hand beyond the export restrictions blocking purely US systems, on the other hand, based on the experience of the most common monocular image intensifier AN/PVS-14. The basic version of the Czech MUM-14 featured by MKZJO is equipped with auto-gating at very low point halo (max. 0.8 mm). The fact of how key features goes, is the fact that auto-gating was released by the US government for AČR in 2014 and the halo point below the value of 0.8 mm has not been released yet and is reserved only for special and aerospace applications of the USA. The soldier with the Czech MUM-14 is therefore able to orientate himself well in an environment of asymmetric battlefield, where there is no shortage of sudden light sources (eg. powerful laser markers, machine gun shooting, explosions, vehicle headlights, street lighting). Most important is the fact that they no longer have to worry about destroying the image intensifier inadvertently when switched on during the day, which was a common fault in the case of Klara.


Pro různé typy nasazení

Spojením dvou přístrojů MUM-14 mechanickou montáží dostaneme binokulární systém (dva objektivy, dva okuláry), který je vhodný např. pro řidiče vozidel nebo uživatele pracující s výkonnými lasery. Ve druhé aplikaci je mimo stereoskopický vjem hlavní výhodou ochrana zraku, což je nezbytné např. u předsunutých leteckých návodčích (používají výkonné laserové značkovače IZLID Ultra s dosahem až 40 km) či odstřelovačů. Binokulárních variant je v AČR zavedeno necelých 60 kusů. Další aplikací je speciální atest výrobce pro vodotěsnost do hloubky 20 m (základní verze 3 m). Nasazením afokální předsádky se zvětšením a současně mechanického adaptéru na okulár MUM-14 pro připevnění k fotoaparátu vytvoříme zpravodajský nástroj pro dálkové noční focení. Je-li možno pořízené fotografie jednoduše přenášet do sítě velení a řízení, mluvíme o zapojení MUM-14 do architektury C4ISTAR. Tato varianta byla nasazena např. u 43. výsadkového praporu v Chrudimi u specialistů ISTAR nebo u 102. průzkumného praporu v Prostějově. Konečně lze MUM-14 použít i pro noční zaměřování připojením mechanického rozhraní na zbraň vybavenou montáží MIL-STD 1913, jako např. na útočnou pušku Bren. Jedná se však o řešení střelby na krátké vzdálenosti, protože monokulární MUM-14 má pouze jednotkové zvětšení. S MUM-14 je dodáván přilbový úchyt Norotos, který je vhodný jak pro moderní přilby s integrovaným nosičem NVG (např. zavedené Ops-Core či AirFrame), tak i pro klasické přilby upevněné pomocí přetahovacího řemínku.


For different types of deployment

Combining the two devices MUM-14 with a mechanical assembly results in a binocular system (two lenses, two eyepieces), which is suitable eg. for vehicle drivers or users working with powerful lasers. The second application is out of stereoscopic sensation with the main advantage of eye protection, which is essential for instance for forward air controllers (using powerful laser markers IZLID Ultra with a range up to 40 km) or snipers. Nearly 60 pieces of binocular variations are introduced in the AČR. Another application is a special certificate of the manufacturer for waterproofness to a depth of 20 m (basic version 3 meters). Deployment of an afocal conversion to the magnification lens on the mechanical adapter of the eyepiece MUM-14to attach a camera creates a reporting tool for remote nighttime photography. If it is possible to transfer captured images to a network of command and control easily, we are talking about the involvement of MUM-14 in the C4ISTAR architecture. This variant has been deployed eg. in the 43rd Parachute Battalion in Chrudim, with ISTAR specialists or at the 102nd Reconnaissance Battalion of Prostejov. Finally MUM-14 can be used for night targeting with the mechanical interface connected to a gun mount equipped with MIL-STD 1913, eg. to the Bren assault rifle. But this is a solution for short-distance shooting as the monocular MUM-14 only has single magnification. The MUM-14 is supplied with a Norotos helmet handle, which is suitable for modern helmets with integral NVG carrier (e.g. the introduced Ops-Core or AirFrame) and the classical helmets fastened with the pull strap.


Další montáže netřeba

V případě pořízení nových přileb tak není nutný dodatečný nákup přilbových montáží. Na druhou stranu zkušenosti z používání systému ukazují, že správné nesení MUM-14 silně závisí na konkrétním v pulzním režimu, kdy termovizní obraz se periodicky objevuje a ztrácí), uživatele vždy částečně ruší a snižuje jeho schopnost soustředění se při přesunu. Proto je typicky nasazována v určitém poměru vůči standardním NVG (např. dva kusy na družstvo).


Different installation necessary

For the purchase of new helmets it is not necessary to purchase additional helmet mounts. On the other hand, experience of using the system has shown that correct support of the MUM-14 strongly depends on the particular pulse mode (when the infrared picture periodically appears and is lost), the user then always partially cancels and decreases its ability to focus when moving. Therefore, it is typically deployed in a specific ratio to standard NVG (eg. two pieces per team).Ich habe den Text mit Google übersetzt. Ist ein bisschen holprig, aber halbwegs lesbar.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Infanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Beitrag von theoderich » 04. Apr 2016, 18:44

Potpisani Ugovori o nabavi vojne opreme za OS RH

Bild

Bild

Bild

MORH je u ponedjeljak 4. travnja 2016., potpisao ugovore vrijedne oko 200 milijuna kuna s hrvatskim proizvođačima vojne opreme.

Ugovori su potpisani s 27 tvrtki koje će za potrebe OS RH proizvesti odjeću, obuću, naoružanje, usluge servisa i remonta, kao i prehrane i osiguranja vojnika.


On Monday, 4th April 2016, MORH signed contracts worth about 200 million Kuna with Croatian manufacturers of military equipment.

Contracts have been signed with 27 companies which will produce clothes, shoes, arms, repair services and overhaul, as well as nutrition and safety equipment for soldiers.


Ugovori su potpisani i s tvrtkama: Pleter-usluge Zagreb (usluga prehrane), Croatia osiguranje d.d.,Šestan Busch d.o.o. Prelog (kacige),HS produkt d.o.o. Karlovac (naoružanje),Đuro Đaković d.d. Slavonski Brod (remont),Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o. (servis brodova), Jadran Tvornica čarapa d.d. Zagreb (čarape), Galeb d.d. Omiš (donji veš), Mako d.o.o. Osijek (vojničke veste), Skiplet d.o.o. Rakitje (pozamanterija), Kap-ko d.o.o. Zagreb (kape), Krojostil d.o.o. Jakovlje (jakne), Jaquard d.o.o. Zagreb (tekstilne oznake), Kovnica d.o.o. Popovec (metalne oznake), Techtex d.o.o Varaždin (kabanice), Čarliana Zagreb (rukavice) i Antipiros d.o.o. Split (servis aparata).


The contracts were signed with following companies: Pleter-usluge Zagreb (food services), roatia osiguranje d.d.,Šestan Busch d.o.o. Prelog (helmets), HS Produkt d.o.o. Karlovac (arms), Đuro Đaković d.d. Slavonski Brod (overhaul), Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o. (boat service), Jadran Tvornica čarapa d.d. Zagreb (socks), Galeb d.d. Omiš (underwear), Mako d.o.o. Osijek (military sweaters), Skiplet d.o.o. Rakitje (trimmings), Kap-ko d.o.o. Zagreb (caps), Krojostil d.o.o. Jakovlje (jackets), Jaquard d.o.o. Zagreb (textile labels), Kovnica d.o.o. Popovec (metal tags), Techtex d.o.o Varaždin (raincoats), Čarliana Zagreb (gloves) i Antipiros d.o.o. Split (service apparatus).

Zuletzt geändert von theoderich am 07. Apr 2016, 01:23, insgesamt 1-mal geändert.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Infanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Beitrag von theoderich » 07. Apr 2016, 10:20

Seminário “O Soldado do Futuro: A Integração na Internet das Coisas (IoT)”

18 Feb 2016
Das spanische Verteidigungsministerium hat dazu 2010 auch ein Video veröffentlicht:

____________________________

ACAMS
Adaptive Camouflage for the Soldier

Zuletzt geändert von theoderich am 13. Sep 2016, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Infanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Beitrag von theoderich » 14. Apr 2016, 23:05

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

2 MERCIAN is one of the first battalions to be issued with the armour. It will now be used in the unit’s current role as part of the Very High Readiness Joint Task Force (VJTF): a multinational quick response body, which can serve as a ‘Spearhead’ to any threat against NATO.

The personnel spent a week at Sennybridge Training Camp, near Brecon, during difficult weather conditions testing the equipment in an urban combat setting.

Virtus uses the latest materials and offers the same protection as the previous Osprey armour system but is significantly lighter, moves with the body more easily and produces a slimmer profile. The amount of protection can be scaled up or down by adding or removing pads and plates to match the type of threat.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Infanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Beitrag von theoderich » 06. Mai 2016, 10:41

Dänemark hat bei Accuracy International neue Scharfschützengewehre bestellt:

  Denmark-Ballerup: Rifles

  2016/S 088-155254

  Contract award notice for contracts in the field of defence and security

  Supplies


  II.1.4) Short description of the contract or purchase(s):

  Through purchase under a Framework Agreement, the Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO) is planning to acquire military precision rifle (RIFLE).

  The RIFLE is intended for use by the Danish Special Operation Forces and marksmen in the Danish Army, with the intention of further use by the Danish Engineering Regiment.

  The Danish Defence demands a RIFLE, with effective range primarily from 500 m-2 000 m which can be used in all conditions — including general climate requirements and maritime deployment environments. Furthermore the RIFLE is intended to be carried over long distances by the shooter — hereunder mountainous terrain, desert, urban and jungle. The latter requires good ergonomics, good weight balance and low weight.

  The RIFLE is intended for combat use and shall be able to function in a wide range of, and against, different target types — from personnel to lightly-armoured vehicles, signalling systems to helicopters, planes and more.

  The RIFLE shall be usable by helicopter (doorway).

  The RIFLE shall be able to operate in the Force Protection role, this demands for a high degree of precision, thus maximum fire-power can be achieved with a minimum of rounds, and thereby minimizing collateral damage.

  The RIFLE shall, due to the often independent deployment types, be easy to disassemble, transport and maintain by the shooter.

  The motivation for this acquisition is to acquire a light and well balanced RIFLE which:

   — Has a high accuracy out till 2 000 meters;

   — Has good ergonomics, high development potential and good balance;

   — Can operate in the mentioned scenarios at distances out to 2 000 m and is able to deliver quickly, accurate and concentrated fire-power to the target;

   — Has the opportunity to obtain a high follow-up on the target.

  The RIFLE shall be 1-man operated with low weight, good balance and with high precision for distances out to 2 000 meters.

  The RIFLE shall be delivered as a system containing as a minimum, the RIFLE with:

   — Magazine and spare,

   — Rails,

   — Bi-pod

   — Muzzle brake,

   — Approved suppressor for the RIFLE,

   — Mount for scope,

   — Adjustable/folding stock with accessories, preferable with mono-pod,

   — 2 slings for carrying and transport (including a biathlon type sling),

   — Hard case with padlock, which should be approved for air transportation,

   — Carrying bag, drag bag or equivalent.

  The RIFLE and accessories shall be delivered in TAN 499, multi-cam or equivalent.

  The weapon shall be designed to allow mounting of standard equipment for a combat soldier, e.g. sights and sensors, using NATO Accessory Rails, STANAG 4694 or equivalent.

  For testing purpose a minimum of 2 Long Range Precision Rifles, accessories and technical support shall be available at DALO premises, expected to be within the period of April to July 2015.

  V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

   Accuracy International Ltd
   Belmont House, Station Way
   RH10 1JA Crawley
   UNITED KINGDOMUnd auch in Norwegen wurden letztes Jahr neue Scharfschützengewehre von Barrett eingeführt:


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Infanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Beitrag von theoderich » 15. Mai 2016, 10:27

Denmark-Copenhagen: Military electronic systems

2016/S 092-165044

Contract notice

Supplies


II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:

Mono Night Vision Goggles (MNVG).

II.1.4) Information on framework agreement

Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in years: 10

Justification for a framework agreement, the duration of which exceeds seven years: DALO has determined that there may be a need for a duration of the agreement for 10 years in total. Such a duration is justified based on the following grounds in particular: The expected service life of a MNVG is 10 years in total. DALO expects to make an initial procurement of 1 120 MNVGs, including accessories (such as mounting brackets, BNVG brackets, counter weight, daylight filters etc.). An important concern is the purchase of helmet brackets, which are the most crucial part of the system besides the MNVG, and which often need to be replaced due to the nature of their use.

The purchase of the helmet brackets is expected to be of a low value of less than 5 % of the estimated total value of purchases for the entire duration of the agreement, however as the helmet brackets are expected to be designed specifically to the specific MNVG, these cannot easily be replaced by another supplier. Consequently it is important that such helmet brackets can be purchased from the supplier in at least 10 years, which is the expected service lifetime of the initially purchased MNVG.

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

  Estimated value excluding VAT:

  Range: between 126 000 000 and 146 000 000 DKK

  Frequency and value of the contracts to be awarded: DALO expects to make an initial purchase of 1 120 MNVGs with the possibility to purchase additional quantities at later stages.

II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):

The objective of this Framework Agreement is to ensure that DALO will be able to provide Mono Night Vision Goggles (MNVGs) for use by the individual Danish Soldier under low light level conditions both in real combat situations as well as training situations.

DALO expects to make an initial procurement of 1 120 MNVGs, including accessories (such as mounting brackets, BNVG brackets, counter weight, daylight filters etc.). This Initial procurement is expected to be followed by additional procurements of the additional MNVGs as the existing PVS-14 goggles are taken out of service.

In addition to the MNVG itself and accessories, DALO may procure certain services, spare parts and special tools. The services will primarily include training of the Danish user instructors and technical personnel, and occasional repairs of the MNVGs.

The MNVG is required to be ruggedized for military use and usable under all climatic conditions. FOM for the individual MNVG shall be at least 1 700.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Infanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Beitrag von theoderich » 20. Mai 2016, 12:30

Virtus body armour rolls out to infantry

Bild

Bild

The Virtus system has been tested by soldiers from The Royal Engineers, Royal Artillery, The Yorkshire Regiment, The Rifles, The Parachute Regiment, The Mercian Regiment as well as the Royal Marines, with troops providing feedback on all design elements. The experiences of troops who served in Iraq and Afghanistan have also helped to design the new armour.

Ballistic plates

The level of protection employed can be scaled up or down to match the type of threat by adding or removing soft armour pads and hard ballistic plates.

Lt Col Rob O’Connor (Yorks), commanding officer of the Infantry Trials and Development Unit, explained: “Commanders can select a level of armour using a combination that they think is sufficient for the situation. This allows them to scale back the amount of protection in favour of agility if they want.”

As well as protection, the new body armour is designed to aid load-carriage, with even distribution of weight and reduced bulkiness. Troops operating in Afghanistan were carrying average loads that reached around 56 kilograms.

Virtus is 4.7 kilograms lighter than Osprey and will become lighter still once new armour plates, which are in development, are introduced.

Quick-release mechanism

The new system also has a quick-release mechanism – a pin positioned on the chest that when pulled releases the entire body kit – to aid safe extraction from hazardous situations such as burning vehicles or water. This replaces the Velcro straps that soldiers currently have to rip open to release their body armour.

A new, lighter helmet will provide increased blunt impact protection, face and mandible guards for certain roles and a shape that is designed to work with the armour and daysack so weapons can be comfortably used even in a prone position.

The headgear features a permanent universal mount for the night vision scope and a scalable counterweight that is attached to the helmet’s rear when the system is in place to ease strain on the wearer’s neck.

Dynamic weight distribution

One of the most radical innovations is an integral spine, the so-called dynamic weight distribution (DWD) system. The device is linked to the user’s waist belt and helps spread the load of the body armour, a Bergen or daysack across the back, shoulders and hips.

The wearer is able to adjust the weight bias to his or her preference with one hand via a small controller in the small of the back. So on long marches, for instance, troops can opt for the most efficient set-up where most of the burden is towards the hips and away from the shoulders, increasing comfort and stamina.Night Vision Devices for Dismounted Soldiers and Pilots by THALES Angénieux
June. 2013

Zuletzt geändert von theoderich am 02. Jun 2016, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Infanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Beitrag von theoderich » 29. Mai 2016, 13:32

Diese Woche sind von Ministerie van Defensie mehrere Aufträge für Infanteriewaffen vergeben worden. Vermutlich für die Spezialeinheit Korps Commandotroepen:


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Infanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Beitrag von theoderich » 30. Mai 2016, 17:07

PODPISANIE UMOWY NA „BERYLE”

Bild

Bild

W dniu 24 maja 2016 r. Inspektorat Uzbrojenia zawarł z Fabryką Broni "Łucznik-Radom" Sp. z o. o. w Radomiu umowę, która w latach 2016-2019 przewiduje dostawę 17 621 kompletów 5,56 mm karabinów szturmowych wz. 96 BERYL oraz 8 400 kompletów 5,56 mm karabinków wz. 96 MINI-BERYL.

Wartość umowy wynosi 156 135 750,00 zł.


Eine behübschte AK47 mit Klappschaft, Kunststoffmagazin und Picatinny-Schienen.theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Infanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Beitrag von theoderich » 06. Jun 2016, 13:55

Bislang unveröffentlichter Bericht
"Keine Probleme mit G36"

Es ist ein medial geschickt inszenierter Auftritt. Ursula von der Leyen kommt am 22. April 2015 in den Verteidigungsausschuss des Bundestages, berichtet den Abgeordneten nach Monaten der Untersuchung und Abwägung von ihrer Entscheidung zum Standard-Sturmgewehr der Streitkräfte. Und dann verkündet sie vor Dutzenden Journalisten, "dass das G36, so wie es heute konstruiert ist, keine Zukunft in der Bundeswehr hat".

Erst die Ausmusterung, dann die Untersuchung

Und erst nach dieser Grundsatzentscheidung beruft die Ministerin eine Kommission unter Vorsitz des langjährigen verteidigungspolitischen Sprechers der Grünen, Winfried Nachtwei, ein. Er soll untersuchen, ob die Probleme mit dem vermeintlichen "Pannengewehr" überhaupt eine Auswirkung im Gefecht hatten, gar Soldaten im Einsatz gefährdeten.

"Zuverlässig" und ohne Präzisionsabweichungen

Die Kommission wühlt sich durch Aktenberge, lässt sich die Waffe vorführen und erklären und befragt 150 Soldaten mit Einsatz- und Gefechtserfahrung. Das Ergebnis ist eindeutig: "Bei denen war die Erfahrung mit dem G36 einhellig, und zwar, dass sie insgesamt dieser Waffe vor dem Hintergrund ihrer Einsätze vertraut haben. Es war verlässlich, zuverlässig und sie haben durch die Bank im Einsatz, im scharfen Gefecht keine auffälligen Präzisionsabweichungen erfahren", sagt Nachtwei im Gespräch mit tagesschau.de und NDRinfo.

Die Soldaten seien deshalb von von der Leyens Schritt "politisch irritiert" gewesen und "es hat auch wieder beigetragen zu Glaubwürdigkeitsverlust ganz pauschal gegenüber 'denen da oben'“. Diese Erfahrungen bestätigt auch Johannes Clair. Der Afghanistan-Veteran erlebte am Hindukusch die wohl schwersten Kämpfe in der Nachkriegsgeschichte deutscher Streitkräfte. Seine Erfahrungen hielt er in seinem Buch "Vier Tage im November" fest - ein Bestseller.

Ihn hätten die Aussagen der Ministerin überrascht, erzählt er: "Ich habe im Einsatz zu keinem Zeitpunkt erlebt - auch nicht bei den Kameraden in meiner Einheit -, dass sich jemand über das Gewehr beklagt hätte, dass jemand Probleme mit der Waffe gehabt hätte und wir haben durch zahlreiche Gefecht die Waffe wirklich auch unter extremen Bedingungen einsetzen müssen."

Nachfragen nicht erwünscht

Als der Bericht der Nachtwei-Kommission übergeben wird, gibt sich die Ministerin überraschend schmallippig. Ursula von der Leyen, die sonst stets emsig um ihre mediale Präsenz bemüht wirkt, sagt nur, dass man "jetzt analysieren, in Ruhe aufarbeiten und dann auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen" werde. Nachfragen der Journalisten sind nicht zugelassen.

Und Nachtweis Bericht bleibt unter Verschluss. Für den Kommissionvorsitzenden unverständlich. Denn eigentlich habe mit dem Ministerium Einvernehmen geherrscht, dass der Bericht ein Beitrag zur öffentlichen Wahrnehmung sein solle, auch im Sinne einer gesellschaftlichen Debatte. "Da ist Transparenz elementar", sagt Nachtwei.

Das Papier enthalte neben der Frage nach der Gefährdung der Soldaten durch das G36 nämlich auch sehr grundsätzliche Aussagen zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr: "Wir waren die ersten, die so von halb außen die Möglichkeit hatten, die scharfen Seiten der deutschen Auslandseinsätze systematisch zu untersuchen." Unterm Strich hätten sich die Bundeswehrsoldaten in den Gefechten sehr besonnen und professionell verhalten. Eine Verrohung der Truppe habe man nicht feststellen können. Die verzerrende Darstellung aller Auslandsmissionen als "Kriegseinsatz" könne man dadurch widerlegen, sagt Nachtwei.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Infanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Beitrag von theoderich » 09. Jun 2016, 15:11

Flere angrepsrifler til Heimevernet

Bild

Bild

De siste årene har Heimevernet (HV) jevnt og trutt innfør nye rifler av typen HK-416 og maskinpistolen MP-7. Denne uken fikk cirka 400 soldater i HV-11 nye og moderne våpen.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Infanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Beitrag von theoderich » 12. Jun 2016, 18:15


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Infanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Beitrag von theoderich » 29. Jun 2016, 16:05

Bild

Bild

Bild

Neben dem Schützenpanzer Puma ist das System „Infanterist der Zukunft – Erweitertes System“, kurz IDZ-ES, ein integraler Bestandteil der Ausbildung. „Im abgesessenen Kampf verbessert es unsere Erfolgsaussichten ungemein.“ Von einem modifizierten Bekleidungs-, Schutz- und Tragesystem, über eine Aufklärungsausstattung, einer speziellen Bewaffnung und weiteren Komponenten, erlaube das System einen Einsatz in nahezu allen Klimazonen. „Klar erhöht sich dadurch das Gewicht“, so Korn, „aber die Gefahr, durch Beschuss oder Ansprengung verletzt zu werden, wird durch einen erhöhten ballistischen Schutz reduziert.“

„Körperliche Fitness ist wichtig“, so Sascha Korn. Mit rund vierzig Kilogramm Ausrüstung vom Stiefel über die Bewaffnung bis zum Helm sind die Soldatinnen und Soldaten im abgesessenen Kampf unterwegs. Das System IDZ-ES zieht darüber hinaus eine weitere Änderung der Anforderungen an den Panzergrenadier nach sich. „Technisches Verständnis und dreidimensionales Denkvermögen ist für uns wichtig. Und genau diese hohen Anforderungen schweißen das Team zusammen“, so Korn. In speziell abgestimmten Sport- und Fitnesskonzepten stelle sich das Bataillon diesen Herausforderungen. „So sind neben muskelaufbauenden und konditionssteigernden Trainingseinheiten entspannende und regenerative Maßnahmen ein wichtiger Baustein unserer Sportausbildung. Ein positiver Nebeneffekt sei auch eine tiefsitzende Kameradschaft und Motivation untereinander“, erklärt Sascha Korn.Nieuwe gevechtskleding en helmen voor Defensie (15. Juni 2016)

Defensie koopt nieuwe gevechtskleding en helmen. Het gaat om 45.400 kledingpakketten en zo’n 22.500 helmen. De huidige spullen zijn operationeel en technisch verouderd.

Zo’n 4.500 van de nieuwe helmen komen voor meer doelmatigheid in een pool. Bij oefeningen en operationele inzet worden ze verstrekt aan militairen die geen nieuwe helm nodig hebben op basis van hun dagelijkse werkzaamheden. Ook komen er aanvullingspakketten voor de basiskleding. Die zijn bedoeld voor zware weers- en terreinomstandigheden of bij specifieke operaties.


Defence buys new combat clothing and helmets. It is about 45,400 clothing packages and some 22,500 helmets. The current gear is operationally and technically outdated.

4,500 of the new helmets are being pooled for more efficiency. During exercises and operational deployments they are provided to soldiers who do not need a new helmet based on their daily work. There will also be complementary packages for basic clothing. Designed for heavy weather and terrain conditions or specific operations.


Uit ervaring met de huidige helm tijdens missies blijkt dat de stabiliteit en de pasvorm onvoldoende zijn. Dit komt met name door de combinatie met andere uitrustingsstukken zoals scherfvesten, hoofdtelefoons, gehoorbescherming, nachtkijkers en ballistische brillen. Ook is de helm te zwaar. Daarom wordt deze als eerste aangeschaft. Met de aanschaf is tussen de €25 en €100 miljoen gemoeid. Het project start in 2017. Vanaf 2018 worden de helmen ingevoerd en een jaar later de kleding. Naar verwachting is de invoering in 2022 afgerond.


According to experiences with the current helmet during missions it appears that the stability and the fit may be insufficient. This is mainly due to the combination with other tools such as splinter jackets, headphones, hearing protection, night vision goggles and ballistic eyewear. The helmet is too heavy. Therefore, this is acquired first. The purchase is between € 25 and € 100 million. The project will start in 2017. The helmets are introduced from 2018 and the clothing a year later. The introduction is expected to be completed in 2022.Kamerbrief over het Defensie Operationeel Kleding Systeem

Zuletzt geändert von theoderich am 13. Sep 2016, 02:01, insgesamt 2-mal geändert.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Infanteristen der Zukunft (D/GB/USA)

Beitrag von theoderich » 04. Jul 2016, 23:36

Könnte es sich hier um Helme für das KSK handeln?

  Deutschland-Bonn: Schutzhelme

  2016/S 126-226422

  Auftragsbekanntmachung

  Lieferauftrag  II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang:

  Ballistische Helme: 370 Stück

  Festbestellmengen:

   Lieferung von 180 Stück im Jahr 2016

   Lieferung von 120 Stück im Februar 2017

   Optional: 70 Stück

  Kapselgehörschutz: 250 Stück

   Lieferung von 250 Stück im Jahr 2016.

  II.2.2) Angaben zu Optionen

   Optionen: ja

   Beschreibung der Optionen: 70 ballistische Helme (ohne Abnahmeverpflichtung der Auftraggeberin).

   Voraussichtlicher Zeitplan für den Rückgriff auf diese Optionen:

    in Monaten: 26 (ab Auftragsvergabe)


Antworten
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable