Hinweis: Sie befinden sich im Archiv des alten Forums von DOPPELADLER.COM. Dieses Forum wird nicht länger betrieben. Es ist nur mehr Lesezugriff möglich.
Sie erreichen das DOPPELADLER.COM FORUM nun unter ...

https://www.doppeladler.com/da/forum/index.phpNeues vom Gripen

Wehrtechnik & Rüstung, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 18. Dez 2016, 11:19

FMV beställer Gripenuppgraderingar (15. Dezember 2016)

FMV har beställt uppgraderingar av Gripen C/D-systemet av Saab AB.

Beställningen av uppgradering av Gripen C/D-systemet utgör i huvudsak kompletteringar till den så kallade MS20-uppgradering som förbandssattes i Sverige tidigare i år. Den omfattar bland annat förbättringar i flygplanens avionik- och sensorsystem, till exempel i gränssnittet mellan flygplan och pilot, uppgraderingar av stöd- och träningssystem, inköp av utrustning samt modifiering av apparater.

Ordervärdet uppgår till cirka 215 miljoner kronor och leveranser kommer att ske mellan 2017 och 2019.Saab Receives Order from FMV for Gripen Upgrades

Defence and security company Saab has received an order from the Swedish Defence Materiel Administration (FMV) regarding upgrades to the Gripen C/D system. The order value is approximately SEK 215 million and deliveries will take place between 2017 and 2019.

The order is largely supplementary to the so-called MS20 upgrade carried out in Sweden earlier this year. This new order includes improvements to the aircraft's avionics and sensor systems such as the interface between the aircraft and pilot, upgrades to the support and training systems, equipment purchasing, as well as device modifications. Collectively, these upgrades will further increase the efficiency of the Gripen system.

The complete MS20 upgrade is now fully operational with the Swedish Air Force, and upgrades that enable MS20 for the Czech Air Force are on-going. MS20 provides a range of new capability options and includes new weapons, command and control functions, radar functions, and improved reconnaissance capabilities. By virtue of MS20, Gripen is the world's first fighter aircraft that is operational with the ramjet-powered missile Meteor, which makes Gripen one of the most cutting-edge systems on the market. As is always the case with Gripen, the customers are free to decide how, when, and to what degree they employ the new capabilities provided by the upgrade.14. Dezember 2016

For the first time, Gripen E is taxi testing. We are proud to have achieved another milestone in the Gripen E programme. So, let’s roll!24. November 2016

Just as the Gripen E programme is going at full speed, the GE F414G engine is doing the same in the test aircraft.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 20. Feb 2017, 20:22

FMV uppdaterar Ungern-avtal

FMV tecknade idag för den svenska statens räkning ett tillägg till hyrköpsavtalet av 14 stridsflygplan Gripen C/D med Ungern. Det ger Ungern mer flygtid och uppdaterade flygplan.

Det nya avtalet är en helhetslösning som bland annat ger Ungern utökad flygtid med 400 flygtimmar per år, från 1600 till 2000 timmar, där FMV bidrar med support för att klara av den utökade flygtiden. Avtalet är ett tillägg till det tioårsavtal som FMV tecknade med Ungern 2012 och som gör att Ungern kan flyga Gripen fram till 2026.

En annan del i tilläggsavtalet är att FMV förbinder sig att uppgradera de ungerska flygplanen till den senaste versionen av JAS Gripen, Version 20, den version som Sverige i dag använder. Avtalet reglerar även outnyttjad flygtid och följderna av två tidigare incidenter med ungerska flygplan.

Sedan starten 2006 har Ungern flugit över 14 000 flygtimmar.


2000 Flugstunden pro Jahr! Und bei uns bricht um lächerliche 1.500 Flugstunden pro Jahr ein politischer Krieg aus.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 21. Mär 2017, 06:52

K/5257 Hány órát repülnek évente a Gripen pilóták?

2015.06.17.Von den in der Antwort zu dieser Anfrage angegebenen Flugstundenzahlen können Piloten des Bundesheeres nur träumen. Und obendrein haben die Ungarn auch noch mehr als doppelt so viele Piloten wie wir.


Budgetunderlag 2018


  Budgetunderlag 2018, bilaga 1

  4.3. Höjd tillgänglighet JAS 39

  4.3.1. Uppgiften

  I regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Försvarsmakten, punkt 22 ”Höjd tillgänglighet JAS 39” framgår:

  Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2018 redogöra för hur den operativa tillgängligheten inom JAS 39-systemet kan höjas och därmed bidra till att öka Försvarsmaktens operativa förmåga samt underlätta kommande ombeväpning till JAS 39E.

  4.3.2. Redovisning

  Utgående från det försvarspolitiska inriktningsbeslutet planerar Försvarsmakten för att öka den operativa förmågan och höja tillgängligheten för stridsflygsystemet, utöver vad som tidigare redovisats. För att säkerställa tillgänglighet på längre sikt planerar myndigheten för att materiel från JAS 39 A/B nyttjas för att bygga JAS 39 E. Därmed skapas förutsättningar för att bibehålla numerären JAS 39 C/D på en operativt relevant nivå intill dess att JAS 39 E blir operativ.

  Fördjupad redovisning framgår av hemlig underbilaga 1.2.


  4.3. Elevation of availability JAS 39

  4.3.1. The task

  In the regulation letter for the financial year 2017 regarding the Armed Forces, item 22 "Higher Availability JAS 39" is shown:

  The Armed Forces should state in the budget base for 2018 how the operational availability of the JAS 39 system can be increased, thus contributing to the increase of the Armed Forces operational capacity and facilitating upcoming turnaround to JAS 39E.

  4.3.2. Accounting

  Based on the Försvarspolitisk Inriktningsbeslut, the Armed Forces are planning to increase the operational capability and accessibility of the aviation system, beyond what has previously been reported. In order to ensure long-term availability, the Authority plans to use JAS 39 A/B equipment to build JAS 39 E. This creates the conditions for maintaining the number of JAS 39 C/D at an operatively relevant level until JAS 39 E becomes operational.

  An in-depth report can be found in secret subsection 1.2.
  Fördjupad redovisning avseende materiel och organisation

  2. Stridsflyg

  2.1. Inledning

  Försvarsmakten hemställde i december 2012 om regeringens medgivande att beställa ut-veckling och anskaffning av JAS 39 E, innefattande ombyggnad av 60 stycken JAS 39 C/D till JAS 39 E. Ombyggnationen innebär att numerären JAS 39 C/D kommer nedgå innan den första divisionen JAS 39 E är operativ. Utgående från det försvarspolitiska inriktningsbeslutet planerar Försvarsmakten för att på kort och längre sikt öka den operativa förmågan och höja tillgängligheten för stridsflygsystemet, utöver vad som tidigare redovisats i budgetunderlaget för 2017.

  Försvarsmakten har initierat ett arbete som syftar till anskaffning av materiel och tjänster för att höja tillgängligheten i det korta perspektivet.

  För att säkerställa tillgänglighet på längre sikt planerar Försvarsmakten för att materiel från upp till 30 stycken JAS 39 A/B, som behållits som en strategisk reserv, nyttjas för att bygga JAS 39 E. Därmed skapas förutsättningar för att bibehålla numerären JAS 39 C/D på en operativt relevant nivå intill dess att JAS 39 E blir operativ.


  2. Fighters

  2.1. Introduction


  In December 2012, the Armed Forces reorganized the Government's consent to order the development and acquisition of JAS 39 E, including the conversion of 60 JAS 39 C/D to JAS 39 E. The conversion means that the number of JAS 39 C/D will decline before the first division of JAS 39 E is operative. Based on the Försvarspolitiska Inriktningsbeslut, the Armed Forces are planning to increase the operational capacity and availability of the fighter system in the short and long term, beyond what was previously reported in the budget for 2017.

  The Armed Forces have initiated work aimed at acquiring materials and services to increase availability in the short term.

  In order to ensure long-term availability, the Armed Forces are planning to use material from up to 30 JAS 39 A/B, retained as a strategic reserve, to build JAS 39 E. This creates the conditions for maintaining the numbers of JAS 39 C/D at an up-to-date relevant level until JAS 39 E becomes operational.


Zuletzt geändert von theoderich am 28. Apr 2017, 16:25, insgesamt 6-mal geändert.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 01. Apr 2017, 15:23

FMV beställer ny försvarsmaktsgemensam sjömålsrobot

FMV har beställt ny sjömålsrobot och livstidsgaranti för det befintliga sjömålsrobotsystemet från Saab AB.

Beställningen omfattar utveckling, integration och seriebeställning av robotar till Visbykorvetterna samt utveckling och integration av robotar till Gripen E-systemet.

Ordervärdet är cirka 3,2 miljarder kronor. De nya robotarna, Rb 15 Mk 3+ för Visbysystemet och Rb 15 F-ER (extended range) för Gripen E-systemet, kommer att levereras successivt. Leveransplanerna är anpassade så att inget förmågeglapp ska uppstå. Systemen kommer att vara operativa från mitten av 2020-talet.Saab Receives Order for Next Generation Anti-Ship Missile


Bild

Bild

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 04. Apr 2017, 21:50

JAS 39 genomförde flygning med 100% Biojetbränsle

Bild

FMV, Saab AB och GKN Aerospace Sweden AB har nu tillsammans, på uppdrag av Försvarsmakten, i ett nationellt samarbete genomfört de första lyckade demonstrationsflygningarna med ett provflygplan av Försvarsmakten tillhandahållet JAS39D (39-800) där bränslet bestod av ett till 100% biobaserat jetbränsle. US Navy har provflugit med samma bränsle i höstas.

Försvarsdepartementet beslutade 22 november 2012 att ge FMV i uppdrag att via ett bilateralt forskningssamarbete med amerikanska flygvapnet, USAF, och därefter senare även amerikanska marinens flygvapen/NAVAIR, förhandla fram ett bilateralt projektavtal omkring en demonstration av ett 100% biobaserat jetbränsle för framtida användning i nu operativa och framtida stridsflygplan.

Inledande diskussioner kring ett samarbete började redan 2008 då dåvarande amerikanske ambassadören i Sverige, Mr Michael Wood, kontaktade Försvarsdepartement. Han föreslog att Sverige och USA skulle samarbeta kring ett unikt svenskt biojetbränsle som Swedish Biofuels AB (SwBF) hade utvecklat. SwBF hade fått ett kontrakt av den amerikanska forskningsmyndigheten DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, att utveckla sin biojetbränsleteknologi för att framställa ett 100% biobaserat bränsle, ATJ/SKA, (Alcohol to Jet Synthetic Kerosene with Aromatics), från skogsavfall. Något som i ett skandinaviskt perspektiv bedöms ha en mycket stor potentiell och framtida strategisk betydelse utifrån "sustainable fuel" och även har stor potentiell civil-militär "dual use" nytta. Processen ger nämligen även biobensin och biodiesel.

Med anledning av att SwBF bränsle ej kunde levereras i tillräcklig omfattning för att möta de projektmässiga kraven för flygningar i Sverige beslutades att använda ett amerikansk, via NAVAIR, US Navy Naval Air Systems Command, tillgängligt likvärdigt biobränsle i prototyputförande för flygproven i Sverige. Det amerikanska biobränslet har likvärdiga kemiska egenskaper som det svenska biobränslet.

Bränslet för de nu genomförda flygningarna är ett 100% biojetbränsle framtaget av det amerikanska företaget Applied Research Associates, (ARA) på uppdrag av NAVAIR. Bränslet har benämningen CHCJ-5,Catalytic Hydrothermal Conversion-to-Jet, och utgår från vegetabiliska oljeväxter.

SwBF deltar fortfarande i biojetprojektet och har levererat biojetbränsle till FMV för vissa vitala komponent och delsystemprov, som nu är planerade att genomföras i USA.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 07. Apr 2017, 11:10

FMV orders new anti-ship missile for Swedish armed forces

The new extended range weapon, which will be produced in both air-launched and ship-launched configurations, appears to be a re-architectured development of the existing RBS15 Mk 3 anti-ship missile, embodying technology enhancements in the airframe, navigation suite, onboard processing, and Ku-band active radar seeker. Saab will also leverage composites and other unspecified componentry to reduce weight and gain range, Görgen Johannsen, head of Saab's Dynamic Business Area told Jane's.

Saab has not yet assigned an official designator for the new missile, although FMV internal designations refer to the new missile as Rb 15 Mk 3+ for the ship-launched variant, and RB 15 F-ER (Extended Range) for the air-launched variant.

Johannsen said that while the missile is linked to the RBS 15 family, it is a 'totally new missile'. "We of course build on our history, but the capabilities of this missile differ significantly from the earlier RBS15 variants in terms of range and seeker capability...yes it is a development from what we have done earlier, but it is a new missile. We have been asked to improve the all-weather capability and develop a significant range enhancement. When you see the missile you will observe similarities to what we have done before, but the customer has drawn up a totally different requirement, which makes this a completely different missile."


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 28. Apr 2017, 10:28

FMV beställer produktion av sjömålsrobotar

FMV har lagt en order till Saab AB på ytterligare produktion av nästa generation sjömålsrobot. Det totala ordervärdet uppgår till 500 MSEK och leveranser kommer att påbörjas i mitten av 2020-talet.

I mars beställde FMV produktion av nästa generations sjömålsrobotsystem till ett ordervärde på cirka 3,2 miljarder kronor. Systemet kommer att levereras till den svenska försvarsmakten för integration på det svenska flygvapnets nya stridsflygplan Gripen E, samt i den svenska marinens korvetter av Visby-klass. Den nya beställningen av idag omfattar produktion av ytterligare robotar.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 09. Mai 2017, 15:04

Sweden may retain Gripen C fighters beyond current 2026 retirement date

The Swedish Air Force (SwAF) may continue operating its Saab JAS 39 Gripen C fighters beyond their current planned 2026 retirement date as the service looks to make up an anticipated shortfall in Gripen E numbers, a senior official told reporters.

Speaking in Stockholm on 8 May, Colonel Magnus Liljegren from the SwAF headquarters said that, with the service currently slated to receive only 60 of a requested 60 to 80 Gripen E fighters from 2022 through to 2026, it may look to retain in service a number of its 73 Gripen Cs beyond this final delivery date to address this numbers gap (it had already been disclosed that a number of the 24 twin-seat Gripen Ds will likely be retained as operational trainers).

"We are now getting 60 Gripen Es, though this may rise to 70. It has still not been decided what we will do with the Gripen Cs. The SwAF hasn't specifically said that it would like to fly them beyond 2026, but if we cannot have 80 Gripen Es then may look to keep some C/Ds," Col Liljegren said.

Although retaining a number of Gripen Cs is an option, Col Liljegren noted that under current planning arrangements there is now additional money to fund such a plan. "It would cost a lot of money and there is no money for it after 2026, but also there is no political decision to stop flying them after this date," he said.

While Col Liljegren did not disclose possible numbers of Gripen Cs that might be retained after 2026, it would likely be more than the 20 needed to make up the gap between the 80 Gripen Es that the SwAF wants and the 60 that it is getting (or 10 if the number of Gripen Es rises to 70), due to their reduced capabilities.


GG
Beiträge: 190
Registriert: 06. Nov 2007, 20:55
Wohnort: Wien
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von GG » 09. Mai 2017, 17:40

Da wird es wohl nichts mit gebrauchten Gripen als EF-Nachfolger.

Benutzeravatar
hakö
Beiträge: 150
Registriert: 09. Dez 2010, 06:47
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von hakö » 10. Mai 2017, 15:02

GG hat geschrieben:Da wird es wohl nichts mit gebrauchten Gripen als EF-Nachfolger.

Na, Gott sei Dank, oder wollen wir uns wieder mit alten gebrauchten Fliegern belasten, wo doch mit Einführung des EF ein System mit 30-40 Jahren Lebensdauer geplant war?
Wir sollten ein bißchen Kontinuität in die Planung einziehen lassen, um nicht wieder nach 15 Jahren den Beschaffungszirkus durchzumachen.
Pazifisten sind wie Schafe, die glauben der Wolf sei Vegetarier. (Yves Montand)

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 11. Mai 2017, 22:38

GRIPEN News

The first operational squadron of GRIPEN E will be qualified for multirole operations by the end of 2023, while all GRIPEN squadrons will be converted to the new version by 2026, Maj. Johan Jeppson, Director of Operations for the operational test and evaluation unit of the Swedish Air Force, told media at Malmen air force base.

The Swedish Air Force is still undecided on what cockpit configuration it will select for its E models, and a decision on this is imminent. It has the choice between a single large screen, or the three-screen configuration that is found in the C/D model.

The C/D variants currently in operation with Sweden are in the process of receiving an MS20 upgrade, which provides GRIPEN with the capability to carry METEOR and Small Diameter Bomb weapons. Seven METEOR can be carried on GRIPEN E, an increase on the four that can be carried on the C model.

The Swedish Ministry of Defence has also signed contracts to roll out the upgrades on the Czech Republic’s and Hungary’s GRIPENs.

Upgrade packages MS21 and MS22 will be introduced onto the GRIPEN E, while an MS23 standard is also being assessed for an aircraft that will ultimately replace the E model. MS21 will include basic air-to-air capabilities, while MS22 will include the full multi-role capabiity.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 18. Mai 2017, 01:14

SAAB hat vor ein paar Monaten unter dem Titel "New Generation Air System" die Konzeptgrafik eines potentiellen bemannten "Gripen"-Nachfolgers für 2030/2040 veröffentlicht:


Karl P.
Beiträge: 44
Registriert: 26. Mär 2005, 11:13
Wohnort: Graz
Kontaktdaten:

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von Karl P. » 13. Jun 2017, 10:12

Luftraumverletzung zwischen Österreich und Ungarn am 08.06.2017 - Gripen fingen Flugzeug ab.

Weiß jemand etwas näheres? Im Netz hab ich nicht viel mehr als den unten stehenden Beitrag gefunden. Der Flug startete in Graz

http://www.airlive.net/alert-gripens-fighter-jets-scrambled-today-as-small-plane-entered-hungarian-airspace-without-permission/


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 15. Jun 2017, 15:22


Antworten
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable