Hinweis: Sie befinden sich im Archiv des alten Forums von DOPPELADLER.COM. Dieses Forum wird nicht länger betrieben. Es ist nur mehr Lesezugriff möglich.
Sie erreichen das DOPPELADLER.COM FORUM nun unter ...

https://www.doppeladler.com/da/forum/index.php



Hägglunds für das Bundesheer

Fahrzeuge, Waffen, Gerät, Ausrüstung und Uniformen
theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Hägglunds für das Bundesheer

Beitrag von theoderich » 01. Nov 2016, 08:19

Alarich hat geschrieben:Die Frage ist noch offen :
Böse Zungen sagten das der BV S10 Auftrag ging auch um Werkerhaltung um den Standort zu Sichern


  Vårt framtida försvar
  Proposition 2004/05:5

  Förmågan att göra vägval, att vidmakthålla kompetenser och förmåga till långsiktig utveckling bör tillgodoses genom satsningar på utvecklingsprojekt, forskning och teknikutveckling, demonstratorer samt studier och försök. Projekt m.m. bör endast i undantagsfall genomföras utan samverkan med andra länder. Handlingsfriheten i materielförsörjningen bör vidare utvecklas genom att ekonomiska resurser i mindre utsträckning än tidigare binds upp i beställningar på längre sikt, samt genom en stegvis utveckling och modulär uppbyggnad av system.


  The ability to make choices, to maintain expertise and capacity for long-term development should be met by investing in development projects, research and technology development, demonstrators, and studies and trials. Projects etc. should only exceptionally be implemented without cooperation with other countries. Freedom of action in equipment supply should be further developed by financial resources, to a lesser extent than previously tied up in orders in the longer term, as well as by progressive development and a modular structured system.


Der damalige Generalstabschef der schwedischen Streitkräfte, Håkan Syrén, hat das Ende des Projekts Splitterskyddad enhetsplattform am 4. Februar 2008 verkündet. Dabei ging es aber auch um die Erfüllung der Vorgabe des Riksdagen aus der oben zitierten Proposition 2004/05:5:

  In 2007, a new equipment acquisition strategy was implemented in Sweden by order of the Parliament that specifies that domestic development of military equipment is no longer prioritized. Supplies should instead be procured primarily through COTS.

  Hos Hägglunds rådde missförstånd då det kom dubbla signaler angående anskaffningen av nya stridsfordon. Försvarsmakten och FMV kom inte alltid med samma information vilket ledde till att fokus lades på fel typ av fordon inledningsvis. Försvarsmakten begärde ett hjulfordon med god framkomlighet, trots detta var instruktionerna från FMV att bandfordonet skulle arbetas fram först. Detta resulterade i att Hägglunds fick ställa upp i en upphandling med ett hjulfordon som inte var helt färdigutvecklat. När önskan om ett bandfordon sedan lades fram visade det sig att det var ett midjestyrt fordon som söktes. Eftersom bandversionen av SEP inte är midjestyrt blev fordonet diskvalificerat redan från början. (Olsson, Hägglunds)

  Lindström (FMV) poängterar här att Försvarsmaktens tydliga krav att köpa in ett midjestyrt fordon fortfarande väcker frågetecken hos många. Inför hjulfordonsupphandlingen sänkte FMV vissa krav som hade varit med under SEP-utvecklingen för att ha möjligheten att utvärdera flera anbud. Dessa var bl.a. vändradien för fordonet och förmågan att transporteras i flygplanssystemet Herkules. Carell (FMV) menar dock att detta gjordes för att öka konkurrensen, helt i linje med rådande materielförsörjningsstrategi.


  At Hägglunds misunderstandings prevailed when it came dual signals regarding the procurement of new combat vehicles. Armed Forces and FMV came not always with the same information which resulted that initially the focus was on the wrong type of vehicle. The Armed Forces requested a wheeled vehicle with good accessibility, even though there were the instructions from FMV that a tracked vehicle would be worked out first. The result was, that Hägglunds offered a vehicle for procurement, which was not fully developed. When the requirement for a tracked vehicle was presented, it turned out that an articulated vehicle was searched. Since the tracked version of SEP is not articulated vehicle, it was disqualified from the outset. (Olsson, Hägglunds)

  Lindstrom (FMV) points out here that the Armed Forces clear requirements to purchase an articulated vehicle still raises questions among many. Faced with the procurement of the wheeled vehicle FMV lowered some requirements that had been involved under the SEP development to have the ability to evaluate multiple offers. These included the the turning radius of the vehicle and the ability to be transported in the aircraft system Hercules. Carell (FMV) argues that this was done to increase competition, in line with current equipment supply strategy.



Über ein Jahr später war seitens des Verteidigungsministeriums von der Anschaffung eines neuen Bandvagn die Rede:

  Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
  Försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU1

  Fordon

  Utskottet har i yttrandet över hösttilläggsbudget för 2009 (yttr. 2009/10:FöU1y) tillstyrkt att regeringen får besluta om anskaffning av splitterskyddade hjulgående fordon till en bataljon. Länsrätten i Stockholm har därefter den 29 oktober 2009 beslutat att den upphandling av fordonen som genomförts av Försvarets materielverk, under förbehåll av ett senare godkännande av regering och riksdag, ska göras om. Enligt länsrätten har upphandlingen i vissa delar genomförts i strid med lagen om offentlig upphandling. Riksdagen har med anledning av hösttilläggsbudgeten för 2009 den 18 november 2009 bemyndigat regeringen att besluta om anskaffning av fordonen (bet. 2009/10:FiU11, rskr. 2009/10:47).

  Försvarsutskottet kan ånyo konstatera att det finns behov av att ersätta äldre bandfordon med modernare splitterskyddade fordon. Utskottet kann konstatera att det av regeringen i budgetpropositionen beräknade bemyndigandebehovet för materielanskaffningen omfattar en sådan anskaffning.

  Utskottet noterar också från Försvarsdepartementets genomgång av materielfrågorna att regeringen under 2010 planerar att beställa splitterskyddade bandvagnar till en bataljon. Utskottet ställer sig bakom den anskaffningen.

  Även i detta fall finns det skäl att ersätta äldre fordon med modernare varianter med god terrängframkomlighet och som kan transporteras på land, till sjöss och i luften.

   http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utgiftsomrade-6-forsvar-och-samhallets_GX01FöU1

Währenddessen lief bereits die SEP-Ersatzbeschaffung eines "Armoured Wheeled Vehicle" (RFI am 13. Juni 2008; RFQ am 13. Oktober 2008). Getestet wurden SEP, AMV und Piranha IIIC 8x8. Am 25. Juni 2009 wurde der Pansarterrängbil 360 oder Patria AMV gewählt. Das SEP wurde vor allem wegen erheblich höheren Life-Cycle-Costs (2,7 Mrd. SEK über 20 Jahre) ausgeschieden.

Bei "BvNy" ging es im Jahr 2010 um eine Direktvergabe an BAE Systems für den BvS10 Mk II (bei einer Lieferung im Jahr 2012). "BvNy" ist der Ersatz für die SEP-Variante mit Gummibandkette:


Das Projekt wurde am 17. Januar 2011 eingeleitet, das erste Request for Quotation am 25. Februar 2011 veröffentlicht. Man wollte schon 2012 15 Fahrzeuge (12 Truppentransporter, 3 Ambulanzfahrzeuge) für ISAF zur Verfügung haben. Am 3. Februar 2011 beschloss der Riksdag ein Budget von 650 Mio. SEK für die Beschaffung von einem Drittel des erhobenen Bedarfs in der Höhe von 150 - 160 BvNy. Der Auftrag wurde vor allem aus finanziellen Gründen international ausgeschrieben, weil man sich dadurch einen günstigeren Preis erwartete.


Ich zitiere das zweite Request for Quotation vom 8. Juli 2011:

  RFQ BvNy System – Main Document hat geschrieben:The SwAF have a requirement for new protected tracked all-terrain vehicles to be used primarily in Combat Support (CS) and Combat Service Support (CSS) roles within both mechanised and functional units. This requirement is named BvNy System. The procurement includes four vehicle variants: Armoured Personnel Carrier, Command & Control, Logistics Vehicle and Ambulance.

  BvNy will replace a number of vehicle families currently in use; among these are Pbv302, Bv206, Bv206(S) and off road trucks (e.g. Tgb 11, 13, 20 & 30).

  The procurement is for a complete vehicle system including four vehicle variants as well as necessary support systems and services. The foreseen contract consists of a Basic Contract comprising a system of 48 vehicles and options for additional vehicles, support equipment and services. The total scope for Basic Contract and options together is for a system of 175 vehicles. As part of the reconstruction of the SwAF, it is possible that the eventual need for vehicles of this type could be larger than the scope of this procurement.

  [...]

  The BvNy System shall provide the SwAF with tracked armoured all-terrain vehicle capabilities during national as well as international missions on all conflict levels from the year 2014. A limited initial capability for operations in Afghanistan shall be achieved during first half of 2013. The BvNy System will operate in environments without infrastructure (roads, paths etc.) and in rough terrain in different climate zones, where highest level of tracked armoured all-terrain vehicle mobility is required.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Hägglunds für das Bundesheer

Beitrag von theoderich » 07. Nov 2016, 11:07

Ein rollender „Schwede“ für die Gebirgsjäger (6. November 2016)

Das Bundesheer ist schon bald um 35 neue Universalgeländefahrzeuge der Marke „Hägglund“ aus Schweden reicher. Sie sollen bei den Gebirgstruppen zum Einsatz kommen. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf rund 85 Millionen Euro. Einer davon wird für das Jägerbataillon 24 in Osttirol seine Runden drehen. Bereits im kommenden Jahr soll das Fahrzeug anrollen.

Zumindest die Kennenlernphase haben die Osttiroler schon hinter sich gebracht. Drei Tage lang stand der sogenannte „Bandvagn“ in der Haspinger Kaserne in Lienz.

Die gepanzerten Transportfahrzeuge sind laut Bernd Rott, Kommandant des Jägerbataillons 24, hochbeweglich und dadurch für den Transport von Soldaten und Material in unzugänglichen Gelände besonders gut geeignet. „Von der Kapazität her gibt es kein Fahrzeug im Osttiroler Raum, das auch in der Katastrophe so beweglich ist, wie dieses“, sagt Rott.

Der gepanzerte „Schwede“ soll außerdem mit einer ferngesteuerten Waffenstation ausgestattet werden. Bataillonskommandant Rott betont aber: „Das ist kein Kampffahrzeug, das man in die Panzer-Schlacht schickt, sondern ein Mannschaftswagen“. Denn egal, ob bei Schnee, Schlamm, Sumpf oder auf der Straßen – das Fahrzeug sei bei allen Wetterbedingungen einsatzbereit. „Die Gebirgstruppe braucht ihn dazu, dass wir unseren Auftrag möglichst auch abseists der Wege erfüllen können“, erklärt Rott.

Aber nicht nur den Gebirgsjägern kommt das neue Fahrzeug zugute. „Mit diesem ‘Bandvagen’ kann man bis in die Gletscherregionen fahren. Damit können wir – speziell im Winter – auch die Bergrettung bei ihren Einsätzen unterstützen“, sagt Rott. Dies sei ein großer Schritt nach vorne.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Hägglunds für das Bundesheer

Beitrag von theoderich » 15. Nov 2016, 18:53

Workshop für Bandvagn S10

Bild

Bild

Vom 2. bis 4. November 2016 erfolgte eine Fahrzeug- bzw. Systemeinweisung der zukünftigen Nutzer wie dem Gebirgskampfzentrum und dem Jägerbataillon 24 auf dem Bandvagn S10 (BvS10) „Hägglunds“ durch einen Vertreter der Lieferfirma statt.

Bei diesem „Erstkontakt“ war es den Soldaten in der Haspinger-Kaserne in Lienz möglich Konfigurationsmöglichkeiten und Ausstattungsvarianten zu besprechen und bei Probefahrten die Grundleistung des Fahrzeuges kennen zu lernen. Die begleitenden Infrastrukturmaßnahmen, Ausbildung, Einschulung etc. waren ebenfalls Thema des „Workshop Hägglunds“.

Zurzeit befinden sich österreichische Soldaten für erste Einschulungen auf dem Gerät in Schweden. Auch werden Absprachen mit der Herstellerfirma und ein Erfahrungsaustausch über die Nutzungsmöglichkeiten des BvS10 bei der schwedischen Armee geführt.


Acipenser
Beiträge: 7
Registriert: 06. Okt 2014, 23:33
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Hägglunds für das Bundesheer

Beitrag von Acipenser » 21. Nov 2016, 23:58

Endlich echte Inovationen im österr. Bundesheer! Im Mobilmachungsfall findet man nach dem MOB Plan genug Geländewagen vor Wiens Häusern, aber hoch sp. Fahrzeuge wie jenes aus Schweden muss man schon im Bestand haben um damit arbeiten zu können. Sehr wichtig die Panzerung und die beweglichkeit im Gelände. Mit Puch G und Pinzi samt Schneeketten auf steilen Wiesen die Seetaler Alpen erklommen haben die meisten von uns aber Fahrt mal in die Arktis/Antarktis dann mit fell und ski von so nen gelenkigen Schweden abgeholt werden, eine Wohltat. Und Eisspalten sind plötzlich auch kein Hindernis mehr!
Gute Entscheidung auch wenn mal der eine über das Katastrophenfzg der NÖ Landesreg heute FW SW herzieht, wenn nix mehr geht der Schwede läuft noch immer, nicht nur unter Beschuss am Hindukusch.
Übrigens wir sind den meistens im Trockentauchanzug gefahren, verschärfte Bedingungen an der Eiskante.

Gut Luft auch auf der Alp!

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Hägglunds für das Bundesheer

Beitrag von theoderich » 22. Nov 2016, 23:18

Ich habe noch ein paar Fotos vom Bv206 in Obertilliach gefunden:


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Hägglunds für das Bundesheer

Beitrag von theoderich » 25. Nov 2016, 07:04

Bgdr Huber hält kommendes Jahr in Prag einen Vortrag zur Beschaffung des BvS10:

  Future Armoured Vehicles Central and Eastern Europe

  15th May to 16th May 2017,
  Prague, Czech Republic

  11:00 Capabilities Delivered by the Austrian Armed Forces Procurement of BSV10

  Brigadier General Norbert Huber , Director Armament and Procurement , Austrian Ministry of Defence

   • Requirements behind BSV10: The need for a highly mobile and versatile vehicle to support operations in challenging terrain

   • BvS10 enhanced crew ergonomics, internal volume and advanced protection

   • Potential for integration of subsystems and different vehicle variants to support a variety of missions

   • Austrian plans and timelines supporting procurement of BSV10


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Hägglunds für das Bundesheer

Beitrag von theoderich » 10. Dez 2016, 13:00

Bild
BvS10 MkIIB configuration in service in Sweden and Austria


Bild

Bild

Bei der Präsentation am Heldenplatz hieß es, dass die österreichische Variante keine Staukästen am Dach und keine Nebelwerfer an Vorder- und Hinterseite des Fahrzeugs haben würde. Dafür sei sie insgesamt deutlich umfangreicher ausgestattet als der Bandvagn 410.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Hägglunds für das Bundesheer

Beitrag von theoderich » 04. Jan 2017, 18:28

The year ahead: European land programmes

Austria is due to start taking delivery of the BvS10 all-terrain vehicle from BAE Systems in the second half of July but these will continue through to 2019.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Hägglunds für das Bundesheer

Beitrag von theoderich » 28. Jan 2017, 18:51

Bv206S der Esercito Italiano nach "leichten" Schneefällen:


Ikarus1980
Beiträge: 221
Registriert: 26. Okt 2013, 16:55
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Hägglunds für das Bundesheer

Beitrag von Ikarus1980 » 07. Mär 2017, 19:34

Wann gibt's eigentlich den Prototyp der österreichischen Version oder noch besser die ersten Serienfahrzeuge?

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Hägglunds für das Bundesheer

Beitrag von theoderich » 21. Mär 2017, 16:44

BAE Systems contracts Czech firm VOP CZ for military vehicle components



BAE selects VOP CZ for BvS10 components

Czech company VOP CZ will produce components for BvS10 armoured all-terrain vehicles under a contract with BAE Systems announced on 20 March.

In order to strengthen its partnerships with Czech industry and demonstrate its comprehensive approach to industrial cooperation, BAE Systems has selected VOP CZ to produce parts for the 32 BvS10s that BAE Systems Hägglunds is currently building for the Austrian government under a contract awarded in June 2016.



Budgetvollzug Jänner bis Dezember 2016 (17. Februar 2017)

UG 14-Militärische Angelegenheiten und Sport

Die Auszahlungen in der UG 14-Militärische Angelegenheiten und Sport beliefen sich 2016 auf rd. 2,3 Mrd. EUR und stiegen damit im Vorjahresvergleich um 208,2 Mio. EUR bzw. 10 %. Mit der Novelle des BFG aus dem Frühjahr wurde für die UG 14 eine Überschreitungsermächtigung iHv 196,0 Mio. EUR beschlossen, davon genehmigte das BMF 116,4 Mio. EUR. Diese Mehrauszahlungen sind vor allem auf den laufenden Assistenzeinsatz (v.a. Personalausgaben) und verschiedene Beschaffungsvorgänge zurückzuführen. Darüber hinaus kam es zu Mittelverwendungsüberschreitungen (MVÜs) iHv 104,2 Mio. EUR, die durch Mehreinzahlungen bedeckt wurden.

Der Anteil der Mittelverwendungsüberschreitungen aus unterjährigen Mehreinzahlungen iHv 420,7 Mio. EUR im 4. Quartal 2016 betrifft insbesondere die UG 14-Militärische Angelegenheiten und Sport mit 104,2 Mio. EUR für Personalmehrauszahlungen, Repräsentationen von Truppenreisen, Beschaffung von Universalgeländefahrzeugen, Mehrauszahlungen für Dienstgeberbeiträge, Beschaffung von Ersatzteilen sowie Instandsetzungsarbeiten und die UG 25-Familien und Jugend mit 90 Mio. EUR, die als Überschuss aus der laufenden Gebarung des Familienlastenausgleichsfonds an den Reservefonds übertragen wurden.

Zuletzt geändert von theoderich am 11. Apr 2017, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.

Ikarus1980
Beiträge: 221
Registriert: 26. Okt 2013, 16:55
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Hägglunds für das Bundesheer

Beitrag von Ikarus1980 » 23. Mär 2017, 15:14

Bedeutet der letzte Beitrag daß sich unser Hägglungs von der schwedischen Version "wesentlich" unterscheiden - Waffenstation, Führungsinformation ist schon klar aber auch sonst?

Dr4ven
Beiträge: 3403
Registriert: 12. Mai 2011, 11:05
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Hägglunds für das Bundesheer

Beitrag von Dr4ven » 23. Mär 2017, 16:19

Ja, es gibt jetzt Allrad statt Kette! Das spart Sprit.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Hägglunds für das Bundesheer

Beitrag von theoderich » 30. Mär 2017, 19:56

Jahresbericht 2016

VII. 4. Bericht zum Prüfbesuch beim JgB 24

[...]

Infrastruktur

[...]

Die Haspinger-Kaserne in Lienz verfügt über eine gute Bausubstanz und Infrastruktur. Für die Gefechtsfahrzeuge Hägglund sind zusätzliche Garagenbauten bis 2018 zu errichten.


Wo will man bei dieser kleinen Kaserne Hallen für 32 BvS10 errichten?

de10kcl
Beiträge: 197
Registriert: 17. Jun 2016, 11:30
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Hägglunds für das Bundesheer

Beitrag von de10kcl » 31. Mär 2017, 20:03

Neben Sportplatz Richtung Pustertaler Strasse? Oder man kauft (glaub ich nicht) die Häuser im Norden. Tiefgarage wäre auch möglich - aber für eine Kaserne selbst international unüblich.
Sinnvoll sind die 2 Mini-Kasernen in Lienz eh nicht...

theoderich hat geschrieben:Jahresbericht 2016

VII. 4. Bericht zum Prüfbesuch beim JgB 24

[...]

Infrastruktur

[...]

Die Haspinger-Kaserne in Lienz verfügt über eine gute Bausubstanz und Infrastruktur. Für die Gefechtsfahrzeuge Hägglund sind zusätzliche Garagenbauten bis 2018 zu errichten.


Wo will man bei dieser kleinen Kaserne Hallen für 32 BvS10 errichten?

Antworten
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable